Мнения

МОН актуализира преподаването по пътна безопасност

През 2017 г. Министерството на образованието и науката ще обнови изцяло съществуващата Концепция за преподаване и действащите учебни програми по пътна безопасност. 

Тазгодишната Система за организация на дейностите отново предвижда учителите да преминат квалификационни курсове по методика на преподаване на пътна безопасност. Такива обучения трябва да се провеждат на всеки четири години. В детските градини, центровете за подкрепа на личностното развитие и училищата ще продължат да действат комисии по безопасност на движението по пътищата. Те ще подпомагат директора в контрола на обучението и реализация на общи инициативи с местните и държавните власти. Освен това, ще имат право да правят предложения до кметовете за подобряване на пътната инфраструктура около учебните заведения, а в края на учебната година ще трябва да отчитат дейността си пред Педагогическия съвет. 

Директорите на детските градини и училищата ще трябва да издават заповеди за забрана на достъпа на превозни средства до дворовете, за системно наблюдение на пътната инфраструктура, както и да уведомяват компетентните органи за необезопасени участъци. Заедно с родителите и класните ръководители, те ще определят маршрутите на движение на учениците и ще предложат на общините да обезопасяват местата, през които ще минават децата.

Източник: МОН