Мнения

МОМН: Решението за четиригодишните е добро, не игнорираме родителите

Пресцентърът на МОМН разпространи позицията си относно протестите срещу задължителната предучилищна подготовка за четиригодишните.

В нея се казва:

Въвеждането на задължителна детска градина за децата, навършили 4 години, е стъпка към промяна, която Министерството на образованието, младежта и науката предприема с абсолютната увереност, че няма институция, която да осигури по-добра грижа за децата от тази, която им осигуряват техните родители.

Въвеждането на задължителната детска градина в никакъв случай не е заместител на грижите, които всеки един родител полага за развитието на своето дете. Предвижданите в проекта на Закон за предучилищното и училищното образование промени не се изразяват в отнемане на права и задължения на родителите, а в засилване ролята на държавата при финансирането на предучилищното образование, т.е. държавата поема сериозен финансов ангажимент както към предучилищното образование и осигуряването на неговото качество, така и към родителите, които в законопроекта са включени като равностойни участници в образователния процес, а именно: осигуряват се места за всички деца в детската градина, поемат се учебните помагала, транспортът на децата, отделят се средства и за хранене, благодарение на което в някои общини таксите за задължителната детска градина са по-ниски, а в други се определят различни по вид и по-голям брой преференции.

Едно от основните предимства на Законопроекта за предучилищното и училищното образование е, че се предвижда активно участие на родителите. За първи път в историята на българското образование родителите се приемат като участници в образователния процес. Те ще участват в различни инициативи и дейности в детската градина, ще получават подкрепа и консултиране по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им, ще изразяват мнение и ще правят предложения за развитие на детската градина, ще участват в дейности по оценяване на образователната среда на детската градина, ще участват в управлението чрез Обществения съвет.

В Заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) очакваният минимум към страните-членки е до 2020 г. най-малко 95 % от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование да бъдат обхванати в образованието в ранна детска възраст. По този показател България се нарежда сред последните страни в ЕС със 79,2% обхват при средна европейска стойност 92,4%. Страни като Франция (100%), Белгия (99,1%), Италия (97,1%), Холандия (99,6), Испания (99,4) и Дания (98,1) вече са достигнали и надвишили очакваните стойности.

Следва да подчертаем, че за разлика от сега действащия Закон за народната просвета, Законопроектът за предучилищното и училищното образование осигурява много възможности за родителите, които желаят да прекарват повече време със своите деца, а именно:

  • до навършване на задължителната предучилищна възраст (до учебната 2016/2017 година – 5 години, от учебната 2016/2017 година – 4 години) те могат да избират между детска ясла и/или детска градина, грижи у дома или алтернативни форми като родителските кооперативи;
  • след навършване на задължителната предучилищна възраст – целодневни, полудневни, почасови или дори сезонни занимания в детска градина, както и самостоятелна организация.