Учители

МОМН разпределя 70 млн. лв. за допълнително обучение на учителите

70 млн. лв. ще бъдат предоставени за качествена подготовка на учителите, вкл. повишаване на квалификацията и за кариерно развитие. Средствата са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Това станало ясно на VІ редовно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, провело се на 19 май в гр. Сандански, когато предложението на МОМН е било одобрено.

 

Комитетът е взел решение да бъдат стартирани следните две операции, които са в обхвата на приоритетни оси 3 и 4 на Оперативната програма, фокусирани върху осигуряване на качествено и достъпно образование:

  1. Създаване на условия за качествена подготовка на българските учители, включително чрез придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
  2. Изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование.
 
Първата операция
 

е с бюджет 60 млн. лв. и е най-голямата одобрена досега. Тя е насочена към подобряване качеството на образователните услуги чрез създаване на възможности за развитие на млади учители, които желаят да продължат образованието си за придобиване на по-висока професионална квалификационна степен, изграждане на механизъм за квалификация и мотивация на учители, доказали своите професионални качества, и осигуряване на условия за повишаване квалификацията на учителите в сферата на чуждоезиковото обучение, уменията за работа в интеркултурна среда, превенция на училищното насилие и др.

 

По данни на статистиката за 2008-2009 г. е налице сериозна тенденция към застаряване на учителския състав. От общо 49 647 учители едва 401 са на възраст под 25 години. Запазването на подобна посока на развитие, съчетано с ограничените възможности за повишаване на квалификацията в скъпи и по тази причина недостъпни сектори като специализирано чуждоезиково обучение и придобиване на допълнителна квалификация зад граница, изправя българското училище пред риска да остане без достатъчно педагогически кадри, поради слабия интерес към тази професия от страна на младите хора с висше образование.

 

Настоящата операция предлага комплексно решение. То е насочено от една страна към повишаване подготовката на учителя, а от друга – към превръщането на възможностите за качествена подготовка в адекватен стимул за развитие. Предвижда се да бъдат обхванати най-малко 42 000 учители, като приоритет е групата на учителите до 29 годишна възраст, които желаят да придобият по-висока професионална квалификационна степен.

 
Втората операция,
 

насочена към изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование, е с бюджет 10 млн. лв.

 

Операцията е насочена към продължаване на реформата в образованието и обучението за усъвършенстване на уменията и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот.

 

Важна част от изграждането на работещ модел на учене през целия живот е развитието на ефикасна система за кариерно консултиране и ориентиране на различни етапи на образователната система. Необходима е подготовката на квалифицирани кариерни консултанти, обучени в съответствие с международно признати стандарти, както и изграждането на работещи модели за сътрудничество между училищното образование и пазара на труда.

 

По тази мярка се предвижда да бъдат обхванати 466 000 ученици.

 

В началото на годината МОМН обяви друга програма за допълнителна квалификация на учителите, която е с бюджет 900 000 лв. Тя за обучение на преподавателите по чужди езици, педагогически умения и предприемачество.