Учители

МОМН обяви конкурс за „Най-добър електронен учебен курс“

Министерството на образованието, младежта и науката обяви конкурс за „Най- добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия”. В конкурса могат да участват учители по професионална подготовка от всички държавни и общински професионални гимназии и професионални училища. Срокът за представяне на електронните учебни курсове в МОМН е 30 октомври 2009 г., а класираните на първите петнадесет места електронни учебни курсове ще бъдат наградени с парични награди по 3 хил. лева за проект със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. Отличените курсове ще намерят и място в Националния образователен портал.

Проектите трябва да бъдат изпратени на електронен носител на адрес: Дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение”, МОМН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000. Заедно с проекта, кандидатите трябва да изпратят и писмо до министъра на образованието и науката, в което да заявят желанието си за участие в обявения конкурс; да предоставят точна информация за себе си – трите имена, образование, образователно-квалификационна степен, специалност, наименование на училището, в което работят, адрес, телефон, e-mail за контакти, наименование на учебния предмет и професията, съгласно заповедта за утвърждаване на учебната програма по съответния учебен предмет.

Изискванията към електронните курсове включват:
• Разработването на електронния учебен курс трябва да бъде върху учебното
съдържание от задължителната професионална подготовка по учебен предмет от
утвърдения учебен план за съответната професия.
• Професията да е от Списъка на професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6 от ЗПОО.
• Учебното съдържание да отговаря на утвърдената учебна програма по
съответния учебен предмет.
• Учебното съдържание трябва да бъде съобразено с Държавното образователно
изискване (ДОИ), ако за съответната професия има утвърдено ДОИ.
• Учебният предмет може да бъде по теория или учебна практика.
• Структурата на електронния учебен курс трябва да съответства на утвърдената
учебна програма за задължителна професионална подготовка по съответния
предмет.
• Учебното съдържание се разработва по темите, заложени в учебната програма и
да се представи структурирано в раздели и теми.
• По всяка тема да се предвидят въпроси/задачи за самостоятелна работа/тестове
за самооценка.
• В края на електронния учебен курс трябва да се посочат очакваните резултати от
обучението – усвоени знания и придобити умения.
• Трябва да се посочат допълнителни източници на информация и литература по
отделните теми.
• Оформлението на електронния учебен курс трябва да бъде прегледно и
естетически издържано.
• Електронният учебен курс да бъде добре илюстриран и представен като се
използват мултимедийни програмни продукти.
 
Оценяването ще бъде извършено от комисия от външни експерти между 12 и 25 ноември. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 27 ноември 2009 г. на интернет-страницата на МОМН – www.mon.bg.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/