Учители

МОМН обучава учителите по езици и предприемачество

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) обяви, че от настоящата година започва да провежда обучения – преобладаващо по чужди езици, за допълнителна квалификация на учителите. Допълнителна квалификации ще има и по предприемачество и педагогически умения.

 

Обучението ще се осъществява по Национална програма „Квалификация”, модул „Квалификация на учителите”, който е с бюджет 900 000 лв.

 

Фокусът върху чуждоезиковото обучение на учителите се дължи на необходимостта от осигуряване на правоспособни кадри за целите на въвеждането нова образователна структура и по-конкретно VІІІ клас – година за интензивно чуждоезиково и компютърно обучение и/или за професионална подготовка за всички ученици, и осигуряване на равен достъп на всяко дете до изучаване на чужд език.

 

Успоредно с квалификацията по чужд език и ИКТ, акцент в обучението на педагогическите кадри е:

 • Обучение на учителите за формиране и развитие на предприемачески компетентности.
 • Обучение на учителите за работа в мултиетническа среда.
 • Обучение на учители за интегриране на деца със СОП.
 • Обучение на учителите във връзка с въвеждане на мерки за възпитателно въздействие и дисциплиниране в училище.
 

Друга цел на тези обучения, освен преодоляване на кадровия недостиг от преподаватели по чужди езици, е създаване на условия за въвеждане на предприемачество в училище от най-ранна възраст.

 

Обхват на обученията:

 1. Квалификация на неправоспособни учители по чужд език и ИКТ – 120.
 2. Поддържаща квалификация на правоспособни учители по чужд език, преподаващи в І – ХІІ клас – 700.
 3. Квалификация за формиране и развитие на предприемачески компетентности – 200.
 4. Квалификация на учителите за работа в мултиетническа среда и интегриране на деца със СОП – 100.
 5. Квалификация на учителите, изпълняващи нови длъжности в системата на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка – 400.
 6. Квалификация на учители във връзка с въвеждане на мерки за възпитателно въздействие и дисциплиниране в училище – 50.
 7. Участие на педагогически кадри в Национална конференция „Училището – желана територия за ученика” за обмен на иновативни педагогически практики.
 

Подробности може да бъдат прочетени на следния адрес в интернет сайта на МОМН: http://mon.bg/left_menu/projects/