Мнения

МОМН набира проекти по операция “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, която ще се реализира на територията на цялата страна и в страните от ЕС и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Програмата е на обща стойност 8 000 000 лв.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.

Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 31 октомври 2014 г., а безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 800 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 13 септември  2011 г., 16:30 ч.

За повече информация