Учители

МОМН дава безплатно обучение по английски за учителите и сертификат

МОМН предоставя на всички учители безплатно обучение по английски език с издаване на сертификат след успешно преминаване. Обучението се провежда изцяло онлайн.

Желаещите учители е необходимо да се регистрират на http://internet.mon.bg/teachers/.

Обучението е разделено на 3 нива в зависимост от нивото на владеене на английски език от отделните учители, като за целта е осигурен и специален тест. Нивото на всеки участник не го задължава да посещава само курса за него, а във всеки момент може да се прехвърля в отделни нива.

Общият брой на уроците в трите нива е 200:

 • І ниво – 80 урока;
 • ІІ ниво – 65 урока;
 • ІІІ ниво – 55 урока.

Всяка събота във виртуалната класна стая се провеждат уроци на живо. Уроците са по 3 учебни часа както следва:

 • І ниво: 13:00 ч. – 15:15ч.;
 • ІІ ниво: 15:15 ч. – 17:30ч.;
 • ІІІ ниво: 15:15 ч. – 17:30ч.

Продължителност:

 • І ниво – 20 седмици;
 • ІІ ниво – 17 седмици;
 • ІІІ ниво – за 14 седмици.

В рамките на 3 учебни часа преподавателят работи върху 4 урока от „Учебни материали”.

Уроците с преподавател са много по-ефективни ако са подкрепени от ваше самообучение през седмицата.

Онлайн обучението по английски език се провежда изцяло през интернет, като специално създаденият за целта сайт разполага с множество услуги за целта:

 • Тестове:
  • За определяне на нивото;
  • Текущи – за текущо оценяване на придобитите знания;
 • Автоматични диктовки;
 • Виртуална класна стая, в която на виртуална дъска се презентира обучението и има гласова и с внезапни текстови съобщения връзка между обучаваните и преподавателя;
 • Учебни материали;
 • Видео уроци;
 • Бележки, които всеки обучаван може да си води индивидуално;
 • Дискусионни форуми и др. възможности за комуникация между участниците в обучението;
 • Електронен изпит.
 • И др.

МОМН предстои да предоставя и др. онлайн обучения на учителите – по електронни социални умения, по работа с е-уроци, по презентационни умения, по други чужди езици и др., но към момента е напълно завършено обучението по английски език.

Обучението е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2007 г. – 2013 г. Платформата за обучение е разработена изцяло от Kabinata.com.

Цел на МОМН е както учителите да придобият важни способности, така и с тези уроци, ако до ноември т.г. се запишат достатъчно голям брой учители и придобият сертификат – 20 000 – 25 000, комитетът по съответната оперативна програма да одобри финансиране на безплатния интернет за учителите, като курсът и резултатите послужат за доказателство, че учителите ползват безплатния интернет целесъобразно за повишаване на квалификацията им.