Ученици

Може ли на учител – полуинтернатна група, начален етап, да бъдат възлагани часове по общообразователна подготовка за допълване на норматив?

Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета определя нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Съгласно чл. 3 на същата наредба нормите на преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда. Съгласно чл. 7, ал. 1 на същата наредба минималната норма задължителна преподавателска работа може да се допълва с часове по други учебни предмети, с часове по СИП и с часа на класа. Ако учебните предмети са с различни минимални норми, часовете за допълване се привеждат към минималната норма за учебния предмет, за който е открито работното място. Ал. 2 на горепосочения чл. 7 допълва, че минималната норма задължителна преподавателска работа за учителските длъжности от V до VIII клас може да се допълва до 4 часа седмично с часове по самоподготовка при целодневна организация на учебния ден, които се приравняват към нормата за преподавателска работа за учебния предмет и/или за учителска длъжност в I- IV клас, за който е открито мястото.
В случай, че съответното лице притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията за заемането на длъжност по съответния учебен предмет от общообразователната подготовка той може да допълва своята норма за преподавателска работа с допълнителните часовете, които са приведени към нормата на длъжност учител ПИГ.   

Източник: mon.bg