Учители

Може ли да се промени начинът за формиране на бюджета – да не е на база брой деца?

Може ли да се промени начинът за формиране на бюджета – да не е на база брой деца?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) средствата за изпълнение на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност. Предвид на това формирането на бюджета на училищата и детските градини и в бъдеще ще зависи от броя на децата в съответната институция.        

Източник: mon