Учители

Мога ли да назнача от 01.09.2016 г. млад учител с висше образование – Национална спортна академия, като детски учител с наставник учител?

Мога ли да назнача от 01.09.2016 г. млад учител с висше образование – Национална спортна академия, като детски учител с наставник учител?
По смисъла на чл. 212, ал. 5 от ЗПУО „учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител“.
Съгласно разпоредбата на § 30 от ПЗР на ЗПУО „до влизането в сила на подзаконовите актове, предвидени в този закон, се прилагат действащите в системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат“.
В тази връзка, съгласно чл. 3, ал. 1 от Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, „длъжността “учител” в детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър”, “бакалавър” или “специалист” по:
1. специалност от професионално направление “педагогика” с присъдена професионална квалификация “педагог” и/или “детски учител”, “детски и начален учител”;
2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация “учител” и допълнителна професионална квалификация “детски учител”.