Учители

Мога ли да назнача от 01.09.2016 г. млад учител с висше образование – Национална спортна академия, като детски учител с наставник учител?

Мога ли да назнача от 01.09.2016 г. млад учител с висше образование – Национална спортна академия, като детски учител с наставник учител?
По смисъла на чл. 212, ал. 5 от ЗПУО „учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител“.
Съгласно разпоредбата на § 30 от ПЗР на ЗПУО „до влизането в сила на подзаконовите актове, предвидени в този закон, се прилагат действащите в системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат“.
В тази връзка, съгласно чл. 3, ал. 1 от Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, „длъжността „учител“ в детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или „специалист“ по:
1. специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“;
2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.