Учители

Младите са готови да станат учители за 1500 лв. заплата

По статистика на Синдикат „Образование“ младите до 25 г. биха станали учители при работна заплата от 1500 лева. Привличане на млади учители, които сега са под 5%, може да се случи с добра мотивировка и работни заплати, кореспондиращи с тяхното очакване. Привлечените млади хора трябва да имат перспективи за тяхното хоризонтално и вертикално кариерно израстване. Сега хоризонталното кариерно израстване е много мудно, а вертикалното – недостъпно поради липса на мандатност на директорската длъжност, пише в анализ на синдиката, изпратен до медиите.

От синдиката искат финансова подкрепа и стимули за учители, работещи с деца със специални образователни потребности, с деца от уязвимите групи и с талантливи деца. Необходима е специална финансова подкрепа за учителите с допълнителни финансови стимули и намаляване на броя на учениците от ромски произход в група и клас за успешна интеграция. Необходим е специален финансов стандарт, по-висок в пъти за работа с надарени и талантливи деца.

Много е важно въвеждането на мандатност на директорската длъжност. Едновременно с мандатността е необходимо да се въведат изисквания към директорската длъжност, като ценз в управление на образованието, управленчески опит в години повече от изискуемите за кариерната длъжност „Старши учител“.

Осигуряване на високо ниво на автономност, отговорност, доверие и грижа за учителите по време на професионалния им път и след приключване на тяхната активна кариера. Срочно е необходимо да се въведат паралелно няколко дейности за компенсация и съхранение на учителите при увеличаване на пенсионната им възраст. Учителите трябва да могат да ползват година за квалификация, при изработени четири години, като тази година им се заплаща като платен отпуск.

Нормативът на учителя трябва да се намалява като тежест и брой часове след 50-годишна възраст, като се редуцира с един час по-малко седмично за всяка следваща година, като това да не се отразява на работната заплата. Пенсията на учителите да достигне европейската норма от 70% от работната заплата, при сегашни малко над 40%. При натоварване над седмичната или годишна норма, надвзетите лекторски часове да влияят за по-ранно пенсиониране.

Да се вмени задължение на директорите чрез гарантиране и на необходимия финансов ресурс да назначат психолог и педагогически съветник във всяко училище, където е необходимо и повече от един. Броят на ресурсните учители и помощниците на учителите да зависи от нуждите на училището, а не от делегирания бюджет.

Финансиране на безплатни занимални и занимания по интереси, което трябва да бъде преход към европейска целодневна организация на учебно-възпитателния процес. Задължително преминаване в едносменен режим на организация до края на мандата, императив, заложен в ЗПУО.

Обещаното увеличение на учителските заплати в Република България е в унисон с действията на други европейски страни – в Румъния се прави 200% увеличение на работната заплата, в Полша се обсъжда 20% увеличение на заплатата на учителите от 1200 евро.

Източник: dnes.bg