Институции

Младежи се учат да обучават връстници на стратегии за справяне с насилие

Екип на Националния център за безопасен интернет от Асоциация Родители проведе еднодневно обучение с младежи между 16 и 19 години от Младежки парламент – Горна Оряховица на тема „Емоционалната интелигентност в реалния и виртуалния свят като начин за справяне с формите на насилие“, предава сайтът на Центъра safenet.bg.

Темата е много важна за възрастта на участниците, защото емоциите са едни от основните причини за начина, по който действаме в различни ситуации. В рамките на обучението младежите имаха възможност да изострят чувствителността си към различните типове емоции и поведенията, които проявяваме. Усвоиха и нови умения за развиване на емоционалната интелигентност като превенция на различните форми на насилие.

Методът „Връстници обучават връстници“, използван в обучението, е изключително ползотворен поради възможността, предавайки знание на своите съученици, участниците едновременно да затвърждават своите знания по темата и да развиват своите комуникативни и лидерски умения в защитена среда, каквато е училището с подкрепата на учителите и директорите. Това ги поставя в изключително благоприятни условия да се развиват дългосрочно като зрели и отговорни лидери.

Обучението се състоя от три основни модула, всичките включващи интерактивни методи и дискусионна част. В първия модул младежите изработиха свое „Дърво на насилието“. То включваше различни форми на насилие, които младежите групираха като вербални, физически и емоционални, съответните им еквиваленти в интернет и емоциите, отключващи насилственото поведение. По време на упражнението младежите широко дискутираха върху взаимоотношенията между хората и чувствата като основа за проява на различни поведения, свободно изразяваха мнение, изграждаха умения за активно слушане и аргументация.

Във втория етап на обучението фокусът беше поставен върху уменията за разграничаване на нуждите и желанията. В тази фаза отново се състоеше от дискусионна и практическа част. Младежите участваха в различни упражнения, с които можеха да онагледят разликите и да видят практическото приложение на теориите за човешките потребности. Същевременно имаха пространство да експериментират свои различни поведения в рамките на груповата работа и да изградят нови умения за справяне с различни ситуации в работния екип, да наблюдават собствените си реакции и тези на другите, както и да реферират към емоциите, стоящи зад тях.

Третата фаза постави младежите в четири типични ситуации като същевременно ги изправи пред предизвикателството не само да разрешат зададените казуси, а и да обогатят уменията си за работа в режим на сътрудничество и всичко това пречупено през призмата на нуждите и емоциите основоположници на начина, по който хората си взаимодействат.

Ярките личностни качества, енергичността и силния заряд, който всеки един от младежите от групата притежава, обусловиха удовлетворителното преживяване, с което всеки си тръгна в края на деня. Шегите, бяха неизменна част, отразяваща и поддържаща доброто настроение на цялата група, както и по-лесното преодоляване на предизвикателствата.