Учители

Мисли ли се за допълнително заплащане на работещите в детските градини с деца, чийто майчин език не е български?

Мисли ли се за допълнително заплащане на работещите в детските градини с деца, чийто майчин език не е български?
На пребиваващите в страната деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, независимо от тяхното гражданство, се осигурява безплатно обучение по български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. В детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява при необходимост допълнително обучение по български език. С разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда осигуряването на обща подкрепа за личностно развитие, която включва допълнителни модули за деца, които не владеят български език. Този въпрос ще бъде регламентиран с Държавните образователни стандарти за финансирането на институциите и за приобщаващото образование, които са в процес на разработване.        

Източник: mon