Мнения

Министър Танев откри заседание на COST

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев  откри 192 заседание на Съвета на висшите представители на Асоциацията за наука и технологии (COST), една от първите програми на Европeйския  съюз, подкрепяща сътрудничеството в областта на  научните изследвания и технологичното развитие.

Министър Танев изтъкна стратегическата роля на  програмата COST през годините да подкрепя широк кръг от дейности в областта на науката и технологиите, което от своя страна допринася за същественото подобряване климата на партньорства с научните организации от страните, членки на програмата. Според него изграждането на мрежова среда гарантира по-висока успеваемост и качество на изследванията. „Научните мрежи, изградени по програмата са база за ефективни участия в другите инструменти на Европейския съюз за наука, иновации и образователни инициативи. Те създават условия да бъдат идeнтифицирани нови възможности за ефективна интеграция, да се стимулира провеждането на съвместни стратегически изследователски дейности и да се координират общи политики в областта на науката“, заяви проф.Танев.

Почти 20–годишното участие на България в програмата (България е пълноправен член от 1997 г.)  има особен смисъл като инструмент, благодарение на който страната ни е изградила успешни и устойчиви партньорства.

„Именно този инструмент създава не само условия за циркулация на научни знания, но създава и условия за синергия. Пред науката не трябва да има политически граници. Само обединени учените ще могат да предлагат оригинални и нови идеи, за да се справим с глобалните предизвикателства пред Европа и света“, добави проф.Танев.

Като изтъкна мястото на България в Европа и заслугите на нашите първоучители и просветители в миналото, министърът пожела на участниците в заседанието да работят ефективно, за да има устойчиви сътрудничества и за в бъдеще. Той препоръча със съдействието на COST да започнат съвместни обучения: как да се подготвят проектни предложения, как се прави предварителната оценка на предложенията и предложи да има прозрачност и отчетност пред обществото за резултатите от проведените конкурси и акции (проекти).

С приветствие към участниците в заседанието на Съвета се обърна и д-р Ангелес Родригес Пеня, президент на Асоциация COST. Тя изказа задоволството си, че заседанието за първи път се провежда в България, за което голяма заслуга имат нашите представители в Съвета. Според нея България все по-дейно се включва в програмата и към момента участва в над 100 проекти.

„В последно време България е много активна в COST, може би това се дължи на промените на условията в страната“, каза  тя и препоръча  най-важното –  да се участва с повече проекти, да има повече участващи млади учени в програмата от нашата страна.

Програмата COST (European Cooperation in Science and Technology) е създадена за да подкрепя сътрудничеството в областта на  научните изследвания и технологичното развитие. Започнала своето действие в началото на 1977 г., програмата  сега има над 35 страни-членки, в т.ч. и представители извън Европейския съюз, и е отворена за участие на страни от всички континенти. Министерство на образованието и науката е национален координатор на тази програма и в това си качество организира и подкрепя участието в програмата не само в конкретни проекти, но и в различни организационни структури на програмата.

Програмата дава възможност да се решават актуални проблеми и е много добър старт за изграждане и участие в други европейски инициативи – програма „Хоризонт 2020“,  Програма „Еврика“ и др. Програмата разчита на творчеството на учените, като организацията е структурирана в девет научни направления – биомедицина и молекулярна биология, химия, науки за земята и околна среда, храни и земеделие, гори и свързани с тях продукти, общества, култура и здраве, информационни и комуникационни технологии, материали и нано науки, транспорт. По програмата се подкрепят координационни дейности и се подпомагат млади учени при краткосрочни научни визити. Научна дейност по всеки проект се подкрепя от страните участнички, които имат отговорността да провеждат съвременни и качествени научни изследвания.

Източник: Пресцентър на МОН