Мнения

Министър Милошев участва в заседание на Съвета на ректорите

Министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев вчера, 4 април, взе участие в разширено заседание на Съвет на ректорите и кръгла маса „Развитие на науката и висшето образование в България“, което се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев“, предава пресцентърът на МОМН.

На срещата присъстваха освен представители на висшите училища  и председателите на БАН и СА акад. Стефан Воденичаров и проф. Петър Славейков, на НАОА – проф. Боян Биолчев, на Съюза на учените в България акад. Дамян Дамянов, директорът на дирекция „Висше образование“ в МОМН доц. Мария Фъртунова, представители на синдикалните организации.

Ректорите подчертаха, че за първи път се събира практически целият академичен елит на висшето образование и науката в България. За първи път висшите училища, БАН, Селскостопанска академия и компетентните държавни институции дискутираха заедно и се обединиха по основните въпроси, свързани с развитието на висшето образование и науката в България.

Чл.-кор. Милошев определи срещата като „Съвет на мъдреците“ и подчерта, че  академичното съсловие трябва да преодолее досегашните разделения и разногласия и чрез обединението си да постигне „чуваемост“ на позицията и волята на ангажираните с науката и висшето образование у нас.

По отношение на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж – България 2020“ дискусията се обедини около предложението на министър Николай Милошев 10% от финансирането, което ще бъде договорено за България, да бъде насочено за наука и образование под управлението и администрирането от страна на МОМН. Стана ясно също така, че разработването на Оперативната програма за наука и висше образование в България е в най-напреднала фаза в сравнение с оперативните програми, отнасящи се за другите сектори.

Доста по-разгорещени обсъждания породи проблемът, свързан със системата на финансиране на висшето образование по отношение определянето на диференцираните нормативи за издръжка на един студент по професионални направления.

Дискутирани бяха и належащите изменения в Закона за развитието на академичния състав в Р. България, Закона за висшето образование и проектозакона на икономическото министерство за иновациите. И по трите документа се постигна съгласие да се съберат всички предложения и да се сформират работни комисии за подготовка на съгласувани проекти за изменения и допълнения в тях.