Мнения

Министър Игнатов участва в обсъждане на доклад на Световната банка

Днес, 7 февруари 2012 г. министър Сергей Игнатов участва в публичното представяне и обсъждане на най-новия доклад на Световната банка „Постигане на интелигентен растеж: как научните изследвания и иновациите да работят за България“, информира пресцентърът на МОМН.

Докладът е изготвен по искане на българското правителство, в частност на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и на МОМН. Изследването на банката разглежда въпроси, свързани с възможностите за България да стимулира икономическия растеж чрез инвестиции в научни изследвания и иновации. Докладът прави оценка на капацитета на страната за научни изследвания и иновации, предлага и нови възможни варианти за модернизиране на съответните институции, на политиките и законодателството.

При обсъждането на доклада, министър Сергей Игнатов заяви, че България може да извърши качествен скок по отношение на науката и иновациите, само ако прилага съвременни инструменти, законодателство и конкретни мерки в тази посока.

Той сподели, че Националната стратегия за научни изследвания е първият документ от много години, който отразява политиката на сектора. В стратегията се казва, че университетите са основните места, където се прави и се преподава наука. Тя предвижда конкретни мерки и въвеждане на съвременни инструменти за финансиране на научни изследвания, като например прилагане на нови схеми за Европейски и Трансевропейски програми и разработване на национални програми в приоритетни области.

Стратегията е консултирана с Брюксел и със Световната Банка, чиито препоръки и конкретни мерки са отразени в приетия вариант.