Мнения

Министърът става координатор на участието ни в (ОИЯИ) – Дубна

Правителството определи министъра на образованието и науката за национален координатор на участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна. Той ще бъде подпомаган от междуведомствена работна група, чиито членове са представители на министерствата на образованието и науката, на енергетиката, на външните работи, на финансите, на здравеопазването и на Агенцията за ядрено регулиране.

ОИЯЕ е междуправителствена организация, създадена през 1956 г., в която към момента пълноправни членове са 18 страни, сред които и държави-членки на ЕС. Институтът разполага с уникална научна инфраструктура и осъществява връзки с над 800 научни центъра и университети в 62 страни. Дейността му е в сферата на физиката на елементарните частици, ядрената физика и ядрените реакции, физиката на тежките йони, неутронната и реакторна физика, медицинската физика и радиационна биология и т. н.

През 2015 г., съвместно с научната общност в България, започна анализ на координацията на участието на България в дейностите на ОИЯИ. Той посочва, че членството има изключителна роля за развитието на българската наука, технологии, подготовка на научни кадри, поддържането на високи стандарти на работа на българските специалисти, както и за развитието на ядрената енергетика в страната. Предложението за определяне на министъра на образованието и науката за национален координатор за участието на страната ни в Института в Дубна, вкл. на средствата, необходими за това, е резултат от осъществения анализ.

С постановление по бюджета на МОН са одобрени и допълнителни разходи в размер на близо 3,7 млн. лв., с които ще се изплати вноската на България за членство в ОИЯИ за 2016 г. и ще се доплати остатъкът от нея за 2015 г.

Източник: МОН