Мнения

Министърът: Професионалното образование и продължаващото обучение трябва да са приоритет

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев даде старт в гр. Панагюрище поредица от срещи за обсъждане на необходими нормативни промени в системата на професионалното образование и обучение.

В експозето си министърът подчерта необходимостта от създаване на условия за повишаване на гъвкавостта на системата чрез осигуряване на възможности за преходи на обучаемите по хоризонтала и вертикала, за непрекъснато надграждане на степените на квалификация, за преходи между различните образователни нива, включително от средното към висшето образование. Той изрази задоволство от влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование  и аргументира връзката на тази нова нормативна уредба с конкретни неотложни промени в сега действащия Закон за професионалното образование и обучение.

Според министър Танев бързото разпространение на новите технологии увеличава пропастта между търсенето и предлагането на пазара на труда. Това рефлектира и върху предлаганото качество, което прави още по-неотложни замислените реформи в системата на професионалното образование и обучение. „Необходимо е да се намерят нови решения, за да се преодолее съществуващото на практика положение: „Няма работа за хората, но и за работата няма хора“, каза проф. Танев.

Пред събралите се представители на местната власт, на бизнеса, директори на професионални гимназии г-жа Валентина Дейкова – началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН и ръководител на работната група за разработване на законопроекта, изнесе презентация на тема „Необходими изменения и допълнения на Закона за професионалното образование и обучение“.

В дискусията, която се проведе на 11 януари 2016 г. в гр. Панагюрище, от страна на МОН участваха още членове на работната група за разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, г-н Иван Такев, началник на отдел „Връзки с обществеността“, както и г-жа Валентина Кайтазова , началник на РИО – Пазарджик.

При проведената дискусия представители на бизнеса подчертаха необходимостта от законодателни промени, които ще осигурят прилагане на практика на публично-частното партньорство, ще осигурят повече възможности за заетост, по-голяма удовлетвореност от работата на обучаемите; по-висока производителност в предприятията, по-ниски социални разходи за държавата и общините. Споделено бе мнението, че предлаганите промени в първия предварителен вариант на законопроекта са добро начало, което ще постави началото за изграждане на гъвкава, адаптивна на условията, полезна за цялото ни общество система на професионалното образование и обучение.

По-късно същия ден по покана на областния управител г-н Трендафил Величков министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев посети Пазарджик и при проведения разговор бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на професионалното образование и обучение в региона. Г-н Величков представи добрите пилотни практики по дуалната система на обучение, които бяха приложени в Професионалната гимназия по механоелектротехника в Пазарджик и в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище. Има интерес за въвеждане на подобно обучение и в Професионалните гимназии в Пещера съвместно с местни фирми.

Трендафил Величков и министър Тодор Танев коментираха идеята за реализацията на пилотен проект в Пазарджик по системата на професионалното образование с участието на професионалните училища и бизнеса от областта, което може да се осъществи в сътрудничество с МОН и МТСП.

Създаването на филиал на медицински университет за обучение на медицински сестри, акушерки и рехабилитатори в Пазарджик бе вторият акцент в проведената среща.

Изнесената по време на обсъждането в гр. Панагюрище презентация може да видите в приложения документ.