Ученици

Министърът подписа договори за младежки центрове в четири общини

Четири договора, одобрени за финансиране от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), връчи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на кметове и представители на общини.

ФМ на ЕИП представлява принос на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и подобряване на взаимоотношенията между страните-донори и страните-бенефициенти.

През новия програмен период 2009 – 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП – фонд за стипендии, и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Одобрените проекти, на стойност около 1,4 млн. лева всеки, са в общините Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич. Основна целева група са младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места. Млади хора трябва да завършат поне едно неформално обучение, включено в проектните дейности. Чрез дейностите в младежките центрове се цели да се привлече вниманието на над 400 млади хора, които да преминат неформални обучения и да се включат активно в социалния живот на населеното място.

Източник: Пресцентър на МОН