Мнения

Министерство на образованието публикува 4-г. си програма

 
Програмата има за цел значително подобряване качеството на образованието в България през следващите четири години, изравняване на равнището му с това в останалата част от ЕС и изграждане образователна система, основа на т.н. „икономика на знанието”, в която се стимулират знанието, уменията и науката, като ключови фактори за развитието на държавата
 
 
В сряда Министерство на образованието, младежта и науката публикува създадената от него Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.).
 
Програмата има за цел значително подобряване качеството на образованието в България през следващите четири години, изравняване на равнището му с това в останалата част от ЕС и изграждане образователна система, основа на т.н. „икономика на знанието”, в която се стимулират знанието, уменията и науката, като ключови фактори за развитието на държавата.
 
Сред акцентите в програмата е ученето през целия живот и създаване на необходимите за това предпоставки и условия. Ученето през целия живот както поддържа конкурентоспособността на пазара на труда на отделните хора, така и осигурява за икономиката необходимия човешки капитал в условия на непрекъснато променящи се и увеличаващи се изисквания за повишаване на квалификацията и усвояване на нови знания и умения. „Образованието от детската градина до висшето училище запазва и доразвива уменията за учене, откривателството и толерантното отношение към „различния”, е записано в документа.
 
Друг акцент в програмата са информационните и комуникационните технологии. В документна се казва следното:
 
Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват обучението и развитието на преподавателите и ефективността на администрацията. Развитието и съчетаването на традиционните добри преподавателски практики с използването на технологии ще подпомогне изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието.
 
Министерство на образованието, младежта и науката публикува документа с цел двадесетдневно публично обсъждане и получаване на обратна връзка под формата на мнения, предложения и др. към програмата.
 
Част от документа са следните 3-те приложения, като планът за действие предвижда конкретните стъпки и срокове за постигане на отделните цели: