Институции Ученици Училища

Министерство на здравеопазването разреши някои присъствени дейности

Със заповед на министъра на здравеопазването се разрешават следните присъствени дейности в училище и в университетите:

а) приравнителни изпити при преместване на ученик;

б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка.

в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;

г) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на обучение;

д) държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията;

е) индивидуални дейности –индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането имот разстояние в електронна среда;

ж) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

з) областни и общински кръговена олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

1в. Дейностите се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

Запознайте се с пълния текст на заповедта

Източник: Министерство на здравеопазването