Училища

Министерството осигурява подкрепяща среда в 33 детски градини и училища

МОН ще осигури ресурс за изграждане и развитие на подкрепяща среда в 33 детски градини и училища. Предвижда се 1800 деца и ученици със специални образователни потребности да преминат през включващо обучение.

В най-малко 40 държавни училища ще бъдат поставени рампи, подвижни подемни платформи и асансьори, ще бъдат адаптирани санитарни възли.

Ще се изготвят проекти за допълнително обучение по български език на деца и ученици, чийто майчин език не е българският. Очаква се 18 750 ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми) да бъдат включени в проекти за образователна интеграция. Ще бъде изработена и наредба за приемане в държавните или общински училища на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили закрила у нас.

С 28 346 200 лева от бюджета на МОН ще бъдат осигурени безвъзмездно познавателни книжки за 130 000 деца от задължителното предучилищно образование, учебници и учебни помагала за 259 000 ученици от I до IV клас и за 189 000 ученици от V до VII клас. 200 деца с увреден слух също ще получат учебници и помагала по специалните предмети.

1164 деца и ученици с изявени дарби, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал, ще получат едногодишни стипендии и еднократна помощ.

В областта на професионалното образование ще бъдат реализирани обучения  по „защитени професии“, ще бъде актуализиран Списъкът на професиите за професионално образование, ще се разработят нови рамкови програми. Ще се осигурят стажове за 8000 ученици в предприятия преди и след завършване на обучението.

Броят на приетите студенти във висшите училища ще се определя от качеството на обучение и потребностите на пазара на труда. Очаква се през тази година 21 427 студенти и докторанти да сключат договори за кредити. Ще бъдат осигурени стипендии за 8000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката области или имат специални постижения в науката, иновациите, изкуството, културата и спорта.

Предвижда се обновяване и попълване на фондовете на  1800 библиотеки, както и подобряване на материално-техническата база на 700 читалища.

Становища по проекта могат да бъдат изпращани до 22 март 2016 г. в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ на МОН на e-mail: z.gochev@mon.bg;