Мнения

Министерството на спорта утвърди концепцията “Спорт за всички“

Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова утвърди „Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички“, информира с писмо до медиите пресцентърът на министерството на младежта и спорта.

Тя е разработена в съответствие със стратегическите документи в областта на спорта, насоките и препоръките на Европейския съюз с оглед  насърчаване на укрепваща здравето физическа активност на гражданите. Съобразена е с правомощията на Министъра на младежта и спорта, на местните власти и на спортните организации.

„Тази концепция бе сред основните ми приоритети и се радвам, че заедно с моя екип успяхме да я утвърдим, заяви министър Раданова.

„Непрестанно се говори колко е важна физическата активност, но в това отношение, за съжаление, се прави твърде малко. Трябва да е ясно обаче, че Министерството на младежта и спорта не може да се справи с този проблем без съдействието на останалите ангажирани с него институции – Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, общините, областните управители, спортните федерации и спортните клубове. За да престанем да бъдем на последните места по физическа активност и на първите по затлъстяване и заболявания, е необходим широк консенсус и съвместна работа. За това и потърсихме становищата на всички ангажирани институции. Наясно съм, че аз няма да имам възможността да работя като министър за реализирането на тази концепция, но се надявам човекът, който заеме поста след мен да се опре на нея и да се започне реална работа по този проблем. От своя страна аз, като човек, който винаги ще бъде част от спорта, се ангажирам да помагам с каквото е необходимо.“

С Концепцията се търси обвързаност между стратегическите документи в областта на спорта и подпомагане процеса на постигане на планираните в тях приоритетни цели.

В съответствие с нормативната уредба тя следва да се превърне във водещ документ за развитието на спорта за всички. Чрез реализиране на приоритетните си цели Концепцията ще подпомогне разработване на програмни и приложни документи за развитие на спорта за всички и социалния туризъм както и за актуализация на нормативната уредба в тези области.

Набелязани са основни цели и насоки съобразени с проблемите, възпрепятстващи развитие на спорта за всички, които да послужат за отправни точки по отношение на практическите им решения. Концепцията е „отворен” документ, може да се доразвие и при необходимост да се допълни, за да отговаря на бързо променящите се социални условия.

Сред основните приоритети на Концепцията е регламентирането на условията и начините, по които може да се предоставят спортни услуги за гражданите. Спортът е една от малкото сфери на обществения живот в Република България, в която липсва такава нормативна база, което води до нарушения и е предпоставка за опасност за здравето на тези, които ползват съответните услуги.

За пореден път се констатира необходимост от увеличаване на средствата за спорт за всички. За целта трябва да се предприемат действия, не само по отношение на държавния бюджет, а и за усвояване на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове чрез оперативните програми 2014-2020 г. „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“.

В Концепцията се планира също създаване на обществени консултативни съвети към областните управители и общините, както и изграждане на общински и ведомствени спортни клубове, които да станат бенефициенти по отделните държавни и общински програми.

Съществен проблем е липсата на специализирани структури в много от общинските администрации, които да координират дейността на спортните клубове.  С изключение на Българския футболен съюз, липсват и регионални структури на спортните федерации.

Необходимо е също подобряване и разширяване на спортната база, предназначена за спорт за всички.

Цялата концепция може да намерите тук:

http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Concepts/KoncepciqNEW.pdf