Учители

Милена Дамянова води делегация за сесията на икономическия и социален съвет на ООН

„Постигане на международно договорените цели и ангажименти по отношение на образованието“ е темата на провеждащата се в Женева  сесия  на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС). Ръководител на българската делегация е Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, информира сайтът на МОМН.

В изказването си пред световния форум заместник-министър Дамянова подчерта, че образованието е основополагащ фактор за постигане Целите на Хилядолетието за развитие. Тя посочи, че приоритет на правителството на България са инвестициите в областта на образованието и то от най-ранна възраст. Страната ни има впечатляващи традиции в предучилищното образование.

По отношение на образованието в ранна възраст България има ясно дефинирана национална политика – всяко дете да развие личностните си компетентности преди постъпване в училище.

С разбирането, че предучилищното образование има най-висок процент възвращаемост върху процеса на учене през целия живот през 2010 г. в страната се въведе двегодишна задължителна предучилищна подготовка, като държавата се ангажира с финансирането на образованието и на петгодишните деца.

Мярката подкрепя социализирането на децата; особено на тези, чийто майчин и семеен език не е българският, т. е деца от различна нация и етнос, носители на многообразни етнокултури. Периодът от три до седем години полага основите за изграждане на когнитивни и личностни компетености у детето. Стимулира у него  определени ценности  и утвърждава ценностни ориентации
Предучилищното образование е незаменим фактор за интегриране на децата със специални образователни потребности в масовите детски градини като предпоставка за  тяхното приобщаване в училище.

Задължителната детска градина за пет- и шестгодишните деца допринася и за намаляване на необхванатите и отпадащи от училище ученици .

От учебната 2010/2011 г. правителството финансира и постепенното въвеждане на целодневната организация на заниманията в училище. Бяха обхванати децата от 1. клас, а от новата учебна година за безплатна занималня ще имат възможност и второкласниците.

Ръководителят на българската делегация подчерта, че въз основа на изработена и обсъдена от всички заинтересовани страни, вкл. и от учиниците, концепция за нов закон за предучилищното и училищното образование в момента се разработва изцяло нова нормативна уредба с основна цел равен достъп до качествено образование за всички български деца.

Икономическият и социален съвет на ООН (ИКОСОС) е един от петте основни органа на Световната организация. Състои се от 54 членове, избирани от Общото събрание  на ООН за срок от три години с право на незабавно преизбиране.

ИКОСОС осъществява консултации с представители на академичните среди, бизнеса и с 3200 неправителствени организации, имащи консултативен статут към Съвета. Основната си сесия се провежда през юли, при разменно домакинство на Ню Йорк и Женева. Сесията е разделена на пет сегмента. Единият е среща на високо ниво – министри и заместник министри.