Мнения Ученици Училища Учители

Миглена Чавдарова: Учениците приемат психолога като част от училищния живот

Миглена Чавдарова e психолог в Основно училище “ Любен Каравелов“, гр. Пазарджик. „Много често се срещат разбирания, че психологът работи само с ученици със специални образователни потребности, което съвсем не е така. Трябва да се съсредоточим върху проблемите, с които се сблъскват ученикът и учителят. Учениците не трябва да прекарват прекалено много време пред екраните, което донякъде възпрепятства нашата работа. Въпреки това сме изградили канали, чрез които нашата подкрепа достига до всички. Българският родител може би няма времето да помисли за себе си, но когато проблемът засяга детето му, приема психолога“, казва тя.

Защо е важно в училище да има психолог? Каква е неговата роля в обучителния процес , в създаването на среда?

– Ролята и присъствието на психолога в училищна среда са ключови в създаването, и поддържането на позитивна училищна среда. Фокусът на работа ни е към личностното развитие на всеки един ученик, с цел разгръщане на потенциала му, спрямо неговите интереси и силни страни.

Много често се срещат разбирания, че психологът работи само с ученици със специални образователни потребности, което съвсем не е така. Нашата работа обхваща всеки един ученик, родител, учител, дори и ръководство. В работния график на училищния психолог се поместват също така и учениците с изявени дарби, ученици в риск, или с хронични заболявания, но и всички останали ученици.

Нашите дейности обхващат превенции и интервенции, диагностика, оценка на индивидуални потребности, консултативна дейност, психо-социална рехабилитация, кариерно ориентиране, провеждане на обучения, семинари, и др. Всичко това е съобразно цялостната идея на Приобщаващото образование, което се прилага в България, както и определените изисквания заложени в ЗПУО. Ако трябва да избера една дума, с която да опиша работата на психолога, то тя би била-всеобхватна.

Какви предизвикателства срещате през последните две години в работата си? Как работите в хибридна среда?

– Динамичната обстановка през последната година и половина в цял свят обуславя непознавани до момента предизвикателства пред всяка една професия. В работата на психолога в училищна среда винаги е било предизвикателство прекомерната натовареност на работния график, честата превключваемост на дейностите и ситуациите, в които сме въвлечени. Но след обявяването на пандемичната обстановка през изминалата учебна година, нашите функции бяха много ограничени. До този момент никой не ни беше обучавал как да предоставяме подкрепа изцяло в онлайн среда.

Безспорно организирането на обучението през екран печели награда за предизвикателство номер едно през последните две години. Въпреки напредналите технологии, имахме необходимост от време, за да реорганизираме дейностите си и да създадем ресурс, подходящ за взаимодействие през видеовръзка.

Може би най-трудният момент е организирането на електронен час с ученик със специални образователни потребности, предвид индивидуалното състояние и особеност на интерес на всеки един от учениците включен в графика на психолога. Тук възможностите са крайно ограничени, но благодарение на цялата общност на училищните психолози изградихме едно много добро взаимодействие с цел обмяна на опит, добри практики и електронни ресурси, с които година по-късно успешно се справяме.

При осъществяване на подкрепа, насочена към всички останали ученици, учители, родители също се срещат много предизвикателства. Основно е това, че учениците не трябва да прекарват прекалено много време пред екраните, което донякъде възпрепятства нашата работа. Въпреки това сме изградили канали, чрез които нашата подкрепа достига до всички. За което съдействат много както родители, така и класните ръководители.

Какво е важно за успеха на обучителния процес през Ковид година, от Ваша гледна точка? С какво се справяте и в какво имате нужда от подкрепа от родители, учители?

За да направим успешна тази учебна година, смятам, че трябва да се съсредоточим именно върху проблемите и трудностите, с които се сблъскват най-важните участници – ученикът и учителят. Често срещаните заявки във възрастовата група на учениците от 5-7 клас, с които се обръщат към мен са: липса на мотивация за учебна дейност. Наблюдавам, че мотивацията се повишава драстично в присъствена форма, което видяхме наскоро, при последната ротация на класовете.

Другият проблем е нежелание за взимане на участие в електронен час. При разговор с учениците става ясно, че в този момент се проявява неудобство, несигурност, страх от изява пред от останалите участници. Тази среда подтиква учениците да не се чувстват сигурни и спокойни, за да разгърнат цялостния си потенциал. Споделят още, че предпочитат присъствена форма, защото вкъщи често се разсейват с дейност различна от учебната, което довежда и до спад в резултатите им.

Родителите, обикновено, са много активни и съдействащи, но и техните възможности не са безкрайни, когато родителят не е вкъщи трудно може да проконтролира ситуацията.

Може би, най-трудно се справяме тогава, когато ученикът има технически затруднения – няма устройство, няма достъп до бърз интернет, тогава и нашите усилия са крайно затруднени.

Смятам, че цялостно обсъждане и създаване на план, стратегия за действия, съобразен с всички срещани затруднения, би могъл да бъде ресурс за справяне в следващата учебна година.

Учениците разбират ли Вашата работа и за какво Ви търсят?

– Възрастовият диапазон на учениците, с които работя варира от 7-14 години и в този етап от развитието си моите наблюдения са, че . Предразсъдъците, с които се сблъсквам, се проявяват по-скоро от родители, но за щастие все по-рядко. В последната година оставам с впечатления, че българският родител, с пълния потенциал на такъв, може би няма времето да помисли за себе си, но когато проблемът засяга детето му, винаги се опитва да направи най-доброто и в този момент приема психолога като човек, който би бил инструмент за постигане на това.

От страна на учениците ежедневно съм търсена по всякакви теми и въпроси – от съдействие за разрешаване на различни конфликтни ситуации, проблеми от житейско естество, уморени ученици, желаещи просто да си починат от натоварения ден, до въпроси касаещи неудобни теми, приятелски взаимоотношения. Понякога ме търсят просто, за да споделят, че са получили похвала от учител за добро дело или са изкарали висока оценка по някой предмет.

Как бихте описали тази учебна година? Какви „белези“ ще остави в учениците, учителите?

– Спрямо предизвикателствата мога да опиша тази учебна година като трудна. По–трудна учебна година до момента, в моя професионален опит, не бих казала, че съм имала.

„Белези“ оставя и ще продължи да оставя пандемичната обстановка, не само за ученици и учители, но и за цялото общество. Тепърва ще предстоят много изследвания и проучвания за последиците от нея.

Така, както следваме лекарските насоки за запазване и опазване на физическото ни здраве, е добре да следваме и тези на специалистите в областта за съхраняване на психичното ни здраве. Добре е да търсим помощ своевременно и, да не пренебрегваме проявата на определени състояния, както при възрастните, така и при нашите деца.С всеобщи усилия и с взаимно насърчаване към ежедневни добрини, и съпричастност един към друг, можем да се справим с всичко, което преживяваме.

Снимки: личен архив