Ученици

Месечните помощи за деца – с предложение на училищния директор

Видът на помощта в натура при предоставяне на еднократна помощ за първокласник и на месечна помощ за дете до завършване на средно образование ще се определя по предложение на директора на съответното училище, в което детето е записано и което трябва да посещава. Това предвиждат изготвените от Министерството на труда и социалната политика промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с поетите ангажименти за обхващане в образователната система и предотвратяване на отпадането на деца от училище.

Същият ред ще се регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.).

Целта на промените е да се регламентира по-добрата обвързаност между плащането на помощите и посещението на децата в училище, както и гарантирането, че те ще бъдат съобразени с потребностите на децата и ще се ползват по предназначение. С промените се регламентира, че предоставянето на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище на самотен родител с дете/деца в предучилищна и училищна възраст се обвързва с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка.

Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от съответните дирекции „Социално подпомагане“.

Чрез Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се правят промени и в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Източник: news.bg