Мнения

Кунева: Учителите да бъдат мотивирани да учат постоянно

На всяка цена учителите трябва да бъдат мотивирани да учат постоянно, да се учат от опита на колегите си, за да бъдат полезни за децата и учениците. Призова министърът на образованието и науката. 

Меглена Кунева подчерта, че експертите в РУО трябва да са в тясна връзка с МОН, да подкрепят работата на директорите, които имат доста нови задължения – да проведат родителски срещи, да сформират Обществени съвети, като не се подвеждат по оферти фондации да им организират съветите. 

Директорите трябва да проведат заседание на Педагогическия съвет; да разработят, съгласуват и утвърдят училищните учебни планове в 1. и 5. клас; да утвърдят нови учебни програми – примерно по гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование. Трябва да се приеме и нов Правилник за дейността на училището. 

На РУО се пада задачата да организира и координира ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, на работата на регионалните екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на екипите в детските градини и училищата, на предоставянето на подкрепа на децата и учениците в образователните институции, включително на деца и ученици с изявени дарби, предоставяне на психологическа подкрепа и др.

Източник: МОН