Мнения

Кунева анализира последните две години в МОН

През последните две години в областта на образованието и науката се извършват мащабни реформи, насочени към модернизация на системите с цел повишаване на качеството и подобряване на връзката с изискванията на бизнеса и пазара на труда. Осъзнатата необходимост от реформи в тези ключови сектори и ясният ангажимент на правителството намират отражение и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2017 г., където за първи път от години е заложено значително нарастване на средствата за образование и наука.

В областта на предучилищното и училищното образование най-важната задача беше осигуряване на практическото прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1 август 2016 г.). Със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) се цели преодоляването на основните предизвикателства, които съвременното общество поставя пред българското образование. Законът поставя за основна цел на образованието изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. Сред водещите идеи на новия образователен закон особено значими са идеите за повече: свобода (повече политики на училищно ниво, гъвкавост на учебните планове и програми, иновативни училища, нови методи на преподаване, избор на учебници, собствени стратегии и механизми за превенция и др.); подкрепа (индивидуален подход към учениците – възможности както за затрудняващите се, така и за талантливите, обща и допълнителна подкрепа и др.); партньорство (отваряне на училището към местната общност, към родителите – обществени съвети и др.).

Министерството на образованието и науката положи значителни усилия за разработване на държавните образователни стандарти, уредени в чл. 22 от ЗПУО. Проектите на държавните образователни стандарти се разработват с участие на експерти, учители, социални партньори и широк кръг други заинтересовани страни. През последните месеци работата по държавните образователни стандарти беше ускорена значително и в резултат от това вече са обнародвани 13 стандарта. В готовност за утвърждаване са още 2, а останалите 3 са в процес на обсъждане. Периодично се актуализират стандартите за придобиване на квалификация по отделните професии.

За подпомагане на участниците в образователния процес и преди всичко на директорите и учителите беше създаден специален сайт и телефон на реформата, където до момента са предоставени отговори на над 1000 въпроса.

За разясняване на реформата бяха проведени редица срещи с учителите в цялата страна, както и Национален учителски събор, в който се включиха близо 14 000 учители и директори от цялата страна. Проведени бяха обучения на над 24 000 педагогически специалисти, които ще преподават в 1 и 5 клас, за които от тази година е в сила новият учебен план и новите учебни програми.

Предвид значителната по обем нова уредба и нейното влияние върху развитието на системата със заповед на министъра на образованието и науката беше създаден Експертен консултативен съвет за наблюдение и оценка на прилагането на държавните образователни стандарти. По този начин по достатъчно прозрачен и отворен начин ще може да се проследяват периодично ефектите от прилагането на стандартите и да предлагат своевременно решение на проблеми, възникнали в процеса на приложение.

На основата на ЗПУО беше приет Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, който даде нормативната основа за изграждане на тези нови органи за подпомагане на развитието на образователните институции и за граждански контрол на тяхното управление. Процесът на сформиране на обществени съвети стартира и се очаква да приключи до края на годината.

Важен елемент от политиката на публичност на Министерството на образованието и науката е оповестяването на проектите на учебни програми за всички класове, което позволява да се проследи общата философия на реформата на учебното съдържание. За първи път бяха разработени и адаптирани учебни програми по български език за неделните училища.

Бяха приети промени в Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г.), насочени към синхронизиране на училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование. Разработен е проект на концепция за развитие на професионалното образование, който е в процес на обсъждане чрез провеждане на серия от срещи в отделните региони на страната. След приключването на този процес и постигането на необходимата степен на съгласие, в това число чрез консултации с бизнеса, ще бъде предложен пакет от мерки за реформиране на професионалното образование, включително необходимите законодателни промени. Важна инициатива в областта на професионалното образование е създаването на Образователно-индустриален борд чрез споразумение за партньорство между Министерство на образованието и науката, Община Пловдив, Тракия икономическа зона и Индъстри уоч, който да насърчава и съдейства за успешните партньорства между училища и работодатели. Той ще подпомага разработването на иновативни ефективни практики на сътрудничество между училищата и работодателите за преодоляване на недостига на умения на секторно ниво, в това число за изпълнение на конкретни проекти в училищата. При успешно действие на този модел, той ще бъде приложен и в други региони на страната.

Продължи развитието на дуалното обучение както чрез създаване на необходимата нормативна уредба (Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), така и чрез непрекъснато увеличаване на броя на паралелките, обучаващи се чрез тази система (двойно увеличение за учебната 2016/2017 г. спрямо предходната).

През декември 2015 г. правителството прие Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, която предвижда създаването на предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 души през следващите 15 години. Изготвянето на концепцията беше провокирано от анализи на министерствата на труда и социалната политика и на икономиката, както и на браншовите асоциации, които ясно показват недостиг на високо квалифицирани софтуерни специалисти за запазване и увеличение на ръста на софтуерната индустрия. В концепцията се предвиждат дейности, които ще допринесат за развитие на професионалното образование в областта на софтуерните професии.

В областта на висшето образование ключова стъпка беше приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. (Решение на НС от 26.02.2015 г.). Въз основа на тази стратегия бяха извършени съответни промени в Закона за висшето образование (обн., ДВ. бр. 17 от 1 март 2016 г.) и приети нови подзаконови актове (ПМС № 64/25.03.2016 г.), които дадоха ход на съществена реформа в приема и финансирането на висшите училища, в това число чрез стимулиране на т.нар. приоритетни и защитени специалности.

Бяха приети промени в условията и реда за получаване на студентски стипендии, чрез които се въведоха стипендии само въз основа на резултатите от обучението (без да се отчита критерият доход), и се повишиха размерите на стипендиите, като те вече достигат между 70 и 150 лева.

В процес на обсъждане в Народното събрание е проект на Закона за развитието на академичния състав, чиято основна цел е усъвършенстване на модела чрез въвеждане на минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

Подготвени бяха промени в Закона за студентското кредитиране, като най-съществените са тези, свързани с разширяване на системата и по отношение на студенти и докторанти в задочна форма и с уреждането на възможност за опрощаване на кредитните задължения на тези, на които им се ражда или осиновяват второ или следващо дете по време на гратисния период. Предстои внасянето на проекта в Министерския съвет, а след това и в Народното събрание.

В областта на науката най-важното постижение е разработването на Актуализирана стратегия за развитие на научните изследвания, която Министерският съвет прие на 25.10.2016 г. и вече е внесена за разглеждане в Народното събрание. В План за действие за реализиране на Стратегията се описани последователността от действия и мерки, както и инструментите за постоянен контрол от Министерството на образованието и науката върху изпълнението на задачите. За първи път е включен ясен план на индикативните инвестиции за периода 2017-2020 г., с който се потвърждава ангажимента на правителството за повече инвестиции в научни изследвания и иновации и за постигане на националната цел за 1,5% инвестиции в НИРД от БВП до 2020 г.

За първи път беше осъществено картографиране на всички научни инфраструктури в страната, което осигурява яснота относно научния потенциал и връзка с целите за развитие на регионите, посочени в Иновационната стратегията за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.

Бяха създадени условия за ефективното възобновяване на дейността на фонд „Научни изследвания“ чрез утвърждаването на нов Правилник на Фонда, провеждането на конкурс за управител въз основа на последните изменения в Закона за насърчаване на научните изследвания и обявяването на конкурсни сесии въз основа на приетата  годишна оперативна програма за периода 2016-2017 г.

През този период бяха създадени необходимите условия, за да се превърне Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ефективен инструмент за подкрепа на реформите в областта на образованието и науката. Управляващият орган получи акредитация и вече са договорени близо 315 млн. лв. Стартираха важни операции, свързани с изграждане на центрове за върхови постижения и центрове по компетентност, извънкласни дейности по интереси и компенсиране на образователни затруднения, ученически и студентски практики, кариерно ориентиране, квалификация на педагогическите специалисти и др.

Важен акцент в дейността на Министерството на образованието и науката е засилването на контролната дейност, особено през последните месеци. Общо за периода извършените одитни ангажименти са 38, а проверките на Инспектората на министерството възлизат на 76. Всеки сигнал се проверява, като при установяване на нарушения в съответствие с изискванията на закона се дават препоръки, образуват се дисциплинарни производства и се налагат дисциплинарни наказания, а при необходимост се сезират други компетентни органи.

Източник: МОН