Институции Ученици

Край на излишния материал в учебниците

Образователният министър Красимир Вълчев слага край на излишния материал в учебниците.

Това става с публикуваните за обществено обсъждане промени в наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Според тях съдържанието на учебниците не трябва да надвишава знанията, които учениците трябва да придобият по съответната учебна програма.

Според  изискванията в действащата наредба, уроците в учебника трябва да отговарят напълно на учебна програма. Това обаче не ограничава издателствата да слагат любопитна информация, която обаче част от учителите също държат да бъде научена. „Практиката показва, че това изискване не забранява на автора/ите на проектите на учебник да предлагат съдържание, което надвишава предвиденото в учебната програма.”, посочва в мотивите към промените Вълчев. Според него допълнителното съдържание в учебниците, извън изискваното в учебната програма, затруднявало учениците при усвояването на учебния материал и се превръща в предпоставка обучението им да се фокусира по-скоро върху придобиването на знания, отколкото върху използването им по време на тестове и изпитвания. С предложните промените министърът цели учениците да проявят по-голям интерес към съответните предмети и умения за учене. „По-лесно усвояване на учебния материал от учениците и преодоляване на негативните им нагласи към учебното съдържание, придобиване не само на знания, но и изграждане на умения за тяхното прилагане от учениците в реални ситуации от живота.”, пък са посочените от Вълчев очаквани резултати.

В промените на наредбата е посочено ясно какво трябва да бъде включено в помагалата по различните предмети. Съдържанието на учебника по общообразователните предмети („Български език”, „Математика”, „Литература”, разказвателните и практически насочените предмети), по профилирана подготовка, по майчин език, по религия и по хореография не трябва включва теми, компетентности като очаквани резултати от обучението по съответните теми или нови понятия, които не за заложени в утвърдените учебни програми. Информацията в уроците не трябва да надвишава това, което се изисква да усвоят учениците според учебната програма. По чуждите езици също трябва да се следват тематичните области и да се трупат знания по четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, нови знания. Краят на излишния материал важи и за съдържанието на учебника по учебен предмет или модул от общата професионална подготовка. То  трябва да отговаря напълно и да не надвишава съответната учебна програма по отношение на поставените целите и очакваните резултати и учебното съдържание от типовия учебен план. Уроците в помагалата за деца със специални образователни потребности пък трябва съответстват напълно със съответния специален предмет, специфичните методи на обучение по него, както и темите и структурата на учебната програма.

Източник: monitor.bg