Мнения

Концепция за оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 г.

Въз основа на Решение №328 на МС от 25 април 2012 г., със Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката, беше сформирана междуведомствена група, която до 30 септември 2012 г. да „разработи целите, приоритетите и мерките в областта на образованието, науката и изследванията, които да бъдат финансирани през програмния период 2014 – 2020 г., и да предложи финансов инструмент/финансови инструменти, по които те да се финансират“.

В края на миналия месец министър Сергей Игнатов представи Концепцията за Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014 – 2020 г., която в МОМН разработиха на базата на обсъжданията и предложенията на членовете на междуведомствената група, фокусирани през призмата на основните изисквания на Европейската комисия и на националната нормативна рамка, свързана с програмирането за периода 2014 – 2020 г.

Основната цел на предложената оперативна програма е постигането на интелигентен растеж и изграждането на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието.

Повече за концепцията прочетете тук