Мнения

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020).  Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. (Официалните документи по процедурата са публикувани на адрес http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409).

Кандидатиза асоциирани партньори могат да бъдат научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др. 

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят следните данни:

Кандидат за асоцииран партньор

Пълно наименование

 

Правен статут

 

ЕИК/БУЛСТАТ

 

Седалище и адрес на управление:

/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./

 

Адрес за кореспонденция:

/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./

 

Основна дейност на организацията

 

Телефонен номер и код на населеното място

 

Номер на факс и код на населеното място

 

Електронна поща

 

Интернет страница

 

Име и длъжност на лицето с право да представлява организацията

 

 

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят образец Приложение IIа.

Кандидатите следва да изпратят своите данни и сканирано ПриложениеIIа на адрес project@nasledstvo.uni-sofia.bg.

Крайният срок за кандидатстване е 5 януари 2016 г.