Мнения

Конкурс на ФРГИ за детско и младежко развитие

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) обявява конкурс по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат силните страни на детето.

В конкурса могат да се включат настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури, като изпратят идейна концепция и информацонен лист.

Одобрени ще бъдат инициативи, които признават способностите, интересите и желанията на децата и техните семейства и могат да бъдат отправна точка за интервенция. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева, като кандидатите трябва да осигурят минимум 30% съфинансиране.

Дейности по програмата:
– Финансиране на различни инициативи за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи;
– Финансиране на информационни кампании в населените места, които са част от програмата за популяризиране на подхода, основаващ се на силните страни в работата с деца и младежи;
– Широко популяризиране на проблемите на децата и решенията, намерени от подкрепените инициативи;
– Изграждане на допълнителен работен капацитет на организациите, участнички в програмата;
– Създаване на възможности за обмяна на опит и добри практики между отделните организации, участници в програмата и сродни програми, вкл. финансирани от Оук.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева.

Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта, от които поне 15% в брой. Предложенията могат да се изпълняват за период до 28 месеца. Очаква се средната стойност на проектите да е 20 000 лева.

Краен срок: 20 септември 2015 г.

Още информация