Конкурс за японски държавни стипендии за 2014 година

Конкурс за японски държавни стипендии  за 2014 година

Стипендиите се отпускат от Министерството на образованието на Япония. Кандидатите могат да са от всички области на науката и имат шанс да провеждат научни изследвания в японски държавни университети.

Стипендиите са два вида:
– двугодишна с продължителност от април 2014 до март 2016 г.,
– година и половина – от октомври 2014 г. до март 2016 г.

Конкурсът е предназначен за претенденти, които не владеят японски език. И за двата вида стипендии е предвиден шестмесечен курс по японски. В Япония специализантите имат възможност да продължат обучението си за придобиване на магистърска и докторска степен. Важно е желаещите да знаят, че трябва сами да се информират за сроковете за кандидатстване в съответните университети, веднага щом пристигнат в страната.

Стипендията, която отпуска правителството на Япония, е в размер от 143 000 до 145 000 йени месечно. Помощта обаче може да бъде спряна при продължително отсъствие от университета. Стипендията не предполага издръжката на семейство. Японската страна поема еднократно и пътните разходи – отиване и връщане. Разходите за летищни такси, както и тези за придвижване от японско летище до приемащия университет или общежитие се поемат от специализантите.

Всички кандидати трябва да получат официално одобрение от японските университети и японското министерство на образованието.

Изискването към кандидатите е да са родени след 2 април 1979 г. и да са в добро здравословно и психическо състояние. Трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен, като образованието трябва да отговаря на темата за специализация, с която кандидатстват. Завършващите в годината на кандидатстване трябва да представят диплома, заверена в МОМН, не по-късно от края на юни 2013 г. Общият успех от следването трябва да е поне 4.00. Важно условие към бъдещите стипендианти е да владеят отлично английски език и да желаят да изучават японски, тъй като лекциите, експерименталната работа и научните контакти ще се осъществяват на езика на приемащата държава. Право на участие имат и членовете на едно и също семейство, които при високи резултати могат да получат две стипендии при еднакви условия. В конкурса нямат право да участват бивши стипендианти на японското правителство, както и военни или цивилни, заети във военна служба.

Срокът за регистрация на кандидатите е от 15 до 23 април 2013 г. – всеки ден (без петък) от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа в офиса на фондацията на ул. “Васил Априлов” 3 в София. Необходимите документи са формуляр за регистрация (по образец), копие от дипломата за висше образование на български език, като кандидатите с дипломи от чужди образователни институции трябва да ги заверят в МОМН.

При подаването на документите се представя и лична карта за удостоверяване на гражданството и възрастта. Регистрацията може да се извърши и по електронна поща до координатора на програмата.

Коментари във Facebook