Мнения

Конкурс за японски държавни стипендии за 2014 година

Стипендиите се отпускат от Министерството на образованието на Япония. Кандидатите могат да са от всички области на науката и имат шанс да провеждат научни изследвания в японски държавни университети.

Стипендиите са два вида:
– двугодишна с продължителност от април 2014 до март 2016 г.,
– година и половина – от октомври 2014 г. до март 2016 г.

Конкурсът е предназначен за претенденти, които не владеят японски език. И за двата вида стипендии е предвиден шестмесечен курс по японски. В Япония специализантите имат възможност да продължат обучението си за придобиване на магистърска и докторска степен. Важно е желаещите да знаят, че трябва сами да се информират за сроковете за кандидатстване в съответните университети, веднага щом пристигнат в страната.

Стипендията, която отпуска правителството на Япония, е в размер от 143 000 до 145 000 йени месечно. Помощта обаче може да бъде спряна при продължително отсъствие от университета. Стипендията не предполага издръжката на семейство. Японската страна поема еднократно и пътните разходи – отиване и връщане. Разходите за летищни такси, както и тези за придвижване от японско летище до приемащия университет или общежитие се поемат от специализантите.

Всички кандидати трябва да получат официално одобрение от японските университети и японското министерство на образованието.

Изискването към кандидатите е да са родени след 2 април 1979 г. и да са в добро здравословно и психическо състояние. Трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен, като образованието трябва да отговаря на темата за специализация, с която кандидатстват. Завършващите в годината на кандидатстване трябва да представят диплома, заверена в МОМН, не по-късно от края на юни 2013 г. Общият успех от следването трябва да е поне 4.00. Важно условие към бъдещите стипендианти е да владеят отлично английски език и да желаят да изучават японски, тъй като лекциите, експерименталната работа и научните контакти ще се осъществяват на езика на приемащата държава. Право на участие имат и членовете на едно и също семейство, които при високи резултати могат да получат две стипендии при еднакви условия. В конкурса нямат право да участват бивши стипендианти на японското правителство, както и военни или цивилни, заети във военна служба.

Срокът за регистрация на кандидатите е от 15 до 23 април 2013 г. – всеки ден (без петък) от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа в офиса на фондацията на ул. „Васил Априлов“ 3 в София. Необходимите документи са формуляр за регистрация (по образец), копие от дипломата за висше образование на български език, като кандидатите с дипломи от чужди образователни институции трябва да ги заверят в МОМН.

При подаването на документите се представя и лична карта за удостоверяване на гражданството и възрастта. Регистрацията може да се извърши и по електронна поща до координатора на програмата.