Учители

Конкурс за учители по биология

Съюзът на българските биолози със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката обявява Национален конкурс за учители по биология за 2012 година,  за наградите учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“.

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

  • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на биологията;
  • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по биология.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по биология от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:

І. Общи документи:

  1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
  2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).

ІІ. Специфични документи:

  1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
  2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
  3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или

  1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по биология с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
  2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
  3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 15 март 2012 г. на адрес:

Доц. д-р Божидар Галуцов, Съюз на българските биолози, бул. „Драган Цанков“ № 8, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 1164 София
факс 02/865-66-41, тел. 02/81-67-237, e-mail: galutzov@biofac.uni-sofia.bg