Мнения

Конкурс за стипендия във Виетнам

Министерството на образованието и науката обявява отново конкурс за стипендия за обучение на български студент в Социалистическа Република Виетнам през учебната 2013-2014 година

Изискванията към кандидатите са:

Да са български граждани.

Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение, с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър“ 4.00.

Да не са в първата или в последната година на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование.

Да владеят виетнамски, френски, руски или английски език.

Към датата на конкурса да не са навършили 30 години.

Още информация за конкурса

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 27 септември 2013 г. включително.
С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 30 септември 2013 г. от 10.00 часа.
За справки – стая 530 или 529, тел. 9217 530, 9217 529 или 9217 543.
Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.