Учители

Конкурс за споделяне на добри практики в преподаването на наука в средните училища

Целта на събитието, организирано под надслов „Наука и устойчиви градове”, е да събере на едно място учители с опит в преподаването на наука в средните училища, ученици, изследователи и създатели на политики, имащи отношение към изготвянето на учебното съдържание, за да дискутират предизвикателствата и добрите национални практики.

Конкурсът е насочен към преподаватели по научни предмети от Софийска област, обучаващи ученици на възраст между 11-16 години, които имат интерес да споделят своите добри практики за:

• Изследователски подход в обучението;
• Иновативни методи на преподаване и провеждане на експерименти, които лесно могат да бъдат трансферирани в преподавателската практика;
• Използване на интерактивни подходи в обучението;
• Иновативни идеи за подобряване на обучението по науки в училищата и за научната подготовка на ученици чрез различни извънкласни форми;
• Насърчаване развитието на обучението по наука в училище;
• Насърчаване на интереса и изследователските компетентности на учениците;

Преподавателите, които имат интерес към участие в конкурса за споделяне на добри практики, трябва да изпратят попълнена форма за участие, както и да представят своя опит под формата на описание, аудио или видео представяне, софтуерна разработка или друг подходящ формат на електронен адрес:

beautiful.science@britishcouncil.bg в срок до 9 април 2015 г.

През м. април 2015 г. експертно жури ще оцени представените добри и иновативни практики и ще подбере до 20 участника, които ще бъдат поканени за участие в национално събитие по проект MARCH, който ще се проведе на 19 май 2015 година в гр. София.

Този конкурс е част от проект MARCH (Making Science Real at Schools), финансиран по Програмата за учене през целия живот на ЕС. Проектът включва партньорски организации от 7 държави (България, Гърция, Германия, Литва, Португалия, Сърбия и Обединеното кралство) и изследователски и координационни дейности с широк кръг от заинтересовани страни. В България проектът се изпълнява от Британски съвет и Форум Демокрит.

Ключови цели на проекта са да анализира настоящите предизвикателства в образователните системи, свързани с обучението по наука в средните училища, както и да насърчи прилагането на иновативни методи на преподаване, насърчавайки интереса на младите хора към науката. Партньорите по проекта имат за цел изграждането на устойчива мрежа за обмен на добри практики в обучението по наука в училище с ключови организации и мрежи на територията на Европа.

Регистрационна форма