Учители

Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Конкурсът за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности се обявява за колегите в сферата на изкуствата и в направление „Изкуства“ в детските градини.

Организатори са Международна фестивална програма „Приятели на България“, Министерство на образованието и науката и Национален дворец на децата.

Целта е стимулиране и популяризиране на добри практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейности с ученици и с деца в детските градини в направление „Изкуства“.

Конкурсът предвижда участие в две независими една от друга части – писмена и практическа. Допуска се участие само в една или и в двете.

Оценяването се извършва от комисия, включваща представители на организаторите и специалисти по жанрове. Решенията на комисията са окончателни.

Краен срок 21.03.2014 г.

Пълна информация за конкурса