Училища

Конкурс за набиране на проектни предложения на тема “Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства“

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си за 2012 г. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обявява конкурс за набиране на проектни предложения на тема:

„Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства“ за КП 33.11 – 2012, по Приоритет Образование от  Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 513 500 лв.
Максимална стойност на един проект – 25 000 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17:30 часа на 30.08.2012 г.

Допълнителна информация