Мнения

Конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2012/2013 година

На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката, МОМН обявява конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2012/2013 година в следните чуждестранни университети:

Талински университет, Република Естония
(Tallinna Ülikool )

Болонски университет, Италианска република
(Università di Bologna)

Московски държавен университет „М.В. Ломоносов“, Руска федерация
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)

Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова
(Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia)

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

Краен срок за подаване на документите: 4 септември 2012 г.

Прочети повече за конкурса