Учители

Конкурс за добри педагогически практики “Детската градина – от другата страна на едно вълшебно огледало“

Във връзка с отбелязването на 130-годишнината на предучилищните институции в България Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на предучилищното образование.

Конкурсът има за цел да стимулира учителите за новаторство и творческа изява в областта на предучилищното образование като им осигури възможности да представят своя висок професионализъм и значимост на предучилищното образование, както и да изгради механизъм за популяризиране на добрите педагогически практики.

Темите за участие в конкурса могат да включват педагогически ситуации по всички образователни направления, съгласно Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (изм. и доп., ДВ бр. 70 от 26.08.2005 г.).

В конкурса могат да участват учители, работещи в системата на предучилищното образование в страната и зад граница. Участието в конкурса е индивидуално.

Прочети пълната информация за конкурса