Мнения

Конкурс за длъжността Регионален координатор образователна интеграция

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – В.Търново обявява свободно работно място за длъжността Регионален координатор образователна интеграция.

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 200 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.

Описание на длъжността и основни приоритети:

В рамките на проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“ Център Амалипе търси да назначи трима регионални координатора:

Северозападна България: обхваща областите Видин, Враца, Монтана
Югозападна България: обхваща областите София, София – област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик
Югоизточна България: обхваща областите Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна

Регионалният координатор:

Работи пряко с училищата, включени по проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път на два месеца
Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности
Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система
Осъществява мониторинг и контрол върху работата на училищата, включени в проекта, за реализиране на заложените в проекта дейности и създаване на благоприятна мултикултурна среда
Развива дейностите на организацията в образователната сфера (включително по реализацията на СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”)
Изготвя периодични доклади
Работи с документация

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности и психология
Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години
Опит в обучението на учители
Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция
Активен шофьор
Умения за работа в екип
Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
Отлични комуникативни умения;
Аналитично мислене и инициативност.
Отлична компютърна грамотност
Владеенето на английски език е предимство

Необходими документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо и есе на тема: “Какви мерки са необходими за преодоляване на отпадането на ромските деца от училище”
Автобиография
Копие на доклад или друга разработка на тема “Образователна интеграция”, с която кандидатът е участвал в конференция, форум, или е публикувал в специализирано списание, сборник и др.
Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто
Копие от шофьорска книжка – представят се при интервюто
Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

Център „Амалипе“ предлага:

Работа в динамична среда
Възможност за кариерно израстване
Атрактивно заплащане
Участие в различни международни и национални проекти

Тип работа: пълен работен ден, постоянна

Ниво: експертен персонал

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА САМО НА Е-МЕЙЛ!

Срок за подаване на документи: 20 август 2012 на г. e-mail t_krumova@dir.bg.Моля, посочете в “темата” на имейла позицията, за която кандидатствате! Документи, които НЕ СЪДЪРЖАТ необходимите документи, както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и обучение, които ще се проведат от 30 август до 1 септември в гр. Велико Търново. Окончателният избор на регионални координатори ще бъде направен след обучението. Кандидати, които са одобрени по документи, но не са присъствали на обучението, няма да бъдат разглеждани в следващия етап на селекция.