Мнения

Конкурси и възможности за кандидатстване по научни програми

Пресцентърът на МОМН информира за възможностите за кандидатстване по европейски и международни научни програми.

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДАВНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ

На 20 юли Европейската комисия обяви най-големият пакет конкурсни схеми на стойност 7 млрд. евро.

Новите конкурси са съобразени с новата рамка на Европа за наука и иновации и има много възможности за съвместно участие на академични и бизнес партньори.

Конкретните работни програми и конкурси могат да бъдат изтеглени на интернет адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Кои са акцентите на новите конкурси:

  • Над 365 млн. евро са заделени за публично-частни партньорства, идентифицирани на базата на конкретни предизвикателства пред Европа. Стартира инициативата „Европейски зелени коли” за разработване на нови и устойчиви форми за пътен транспорт, „Фабрики на бъдещето”, които ще се занимават с предизвикателството как да произвеждаме повече, а да консумираме по-малко и „Енергийно-ефективни сгради”, насочени към изследвания за  рязко намаляване на потреблението на енергия в сектора на строителството. Тези инициативи съответстват на приоритетите на Националната стратегия за научни изследвания 2020.
  • 1,6 млрд. евро ще бъдат насочени за схемите на Европейския научен съвет, чрез който се подкрепят върхови научни постижения, авангардни изследвания и се търсят нови решения и ново знание. Запазват се двете утвърдени схеми – за учени в началото на тяхната кариера и за утвърдени учени. Прилага се за първи път нова схема (150 млн. евро) „Грант за създаване на съвместни групи“http://www.mon.bg/top_menu/science/ и на http://sf.mon.bg/index.php (Synergy Grant) за малък на брой научни клъстери, формирани от утвърдени учени от различни научни области, но работещи по сходна тематика;
  • 1,3 млрд. евро са заделени за финансиране на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като  ще се подкрепят теми в областта на нано-/микросистемите, фотониката и роботиката, технологиите за цифрово съдържание и езиковите технологии, както и за приложения като ИКТ за здраве и ИКТ за енергийна ефективност и много други;
  • По програмата „Мария Кюри“ ще бъдат осигурени близо 900 млн. евро в подкрепа на мобилността и професионалното развитие на учените. Очаква се да бъдат подкрепени около 10 000  висококвалифицирани изследователи. Тази сума ще включва 20 млн. евро за пилотна схема, чрез която ще се финансират европейски докторантури в промишлеността, за стимулиране на предприемачеството и сътрудничеството между университети, научноизследователски институции и предприятия;
  • Конкурсни схеми ще се обявят и в областта на енергията, като общият бюджет е 314 млн. евро, от които 60 млн. евро ще са за участие на малки и средни предприятия (МСП)
  • 165 млн. евро са заделени за конкурси в областта на околната среда и отново поне 15% от тях или 40 млн. евро ще са за участието на МСП;
  • Конкурси са обявени и в областта на социалните и хуманитарните наука, сигурността и ИКТ инфраструктурата.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ПРОЕКТ „НАУКА-БИЗНЕС“ схема за Подкрепа за едномесечни обучения в чужбина на  млади изследователи и пост-докторанти за работа с високотехнологични комплекси и продукти.

МОМН, дирекция „Наука“ ще публикува в началото на м. септември 2011 г. процедура за кандидатстване и подбор на млади учени и пост-докторанти. Ще бъдат реализирани 5 конкурсни процедури и ще бъдат подкрепени най-малко 200 изследователи.

За информация: http://www.mon.bg/top_menu/science/ и на http://sf.mon.bg/index.php

ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ В РАМКИТЕ НА РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

МОМН ще координира изпълнението на Споразумения за Тематичен фонд „Стипендии“ и тематичен фонд „Изследвания“ в рамките на програмата.

Инструментите по програмата включват три модула – стипендии до 24 месеца за докторанти и/или пост-докторанти и краткосрочни научни визити за млади и утвърдени учени и разработване на съвместни научни проекти между български и швейцарски научни организации.

До края на годината ще бъдат обявени конкурси по трите модула на програмата.

Информация ще бъде публикувана на страницата на МОМН – http://www.mon.bg/top_menu/science/ и на специализираната страница на програмата България-Швейцария – http://www.eufunds.bg/bg/page/20

АМЕРИКАНСКИЯТ НАУЧЕН ЦЕНТЪР В СОФИЯ И МУЗЕЯТ „ФИЙЛД“ В ЧИКАГО ОБЯВЯВАТ ТРИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА АРХЕОЛОГИЯТА, АНТРОПОЛОГИЯТА И МУЗЕЙНОТО РАЗВИТИЕ

Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията. (ICAB);

Програма за опазване на археологически обекти, консервация и музейно развитие (SPCME);

Постдокторска специализация на Фондация „Америка за България”  в областта на археологията към музея „Фийлд“ в Чикаго. (PF).

Формуляри и информация може да се изтегли от електронните страници на МОМН:

http://www.mon.bg/top_menu/science/competitions/11-12-01_arheoligia-konkursi.html
на Американския научен център в София www.arcsofia.org;
както и на уебсайта на музея „Фийлд“ в Чикаго:
http://fieldmuseum.org/explore/archaeological-anthropological-grant-opportunities-bulgaria.

ПРЕСЦЕНТЪР НА МОМН
Тел.: 92 17 744
E-mail:press_mon@mon.bg