Учители

Колективния трудов договор намали норматива за учителите по география, иконономика и философия

С подписания вчера Колективен трудов договор работодателите и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити се задължават да изплащат транспортни разноски на пътуващите учители в размер на 85% от стойността на абонаментните карти или на билетите.

В документа се поема ангажиментът министерството, заедно със социалните партньори, да предложи на Националното сдружение на общините в България, да разработи политики за въвеждане на статут „защитена детска градина“, както и детските градини и извънучилищните педагогически учреждения от 1 януари 2015 година да бъдат включени в програмата „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Изплащане на обезщетения“.

В Колективния трудов договор се поема ангажиментът да се промени Наредбата за нормите за преподавателска работа. С тази промяна преподавателите по история и цивилизация, география и икономика и предметен цикъл „философия“ ще имат норматив 684 часа годишно, вместо досегашните 720 часа. Променя се и начинът на възнаграждение на преподавателите, които проверяват изпитни работи, провеждат консултации или изпитват ученици във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално или самостоятелно обучение.

За работа при тежки и усложнени условия на персонала, работещ в специалните училища и детски градини, се приеха следните промени: учителите във възпитателните училища-интернати и в училищата към местата за лишаване от свобода ще получават допълнително не по-малко от 16 % от минималната работна заплата за съответната длъжност.

В училищата и детските градини за деца и ученици с нарушено зрение и увреден слух надбавката ще е не по-малко от 12% от минималната заплата за длъжност.

Не по-малко от 85 лв. върху заплатата ще получават преподавателите с научна степен „доктор“, а „доктор на науките“ – не по-малко от 100 лв. допълнително.

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, благодари от името на социалните партньори за успешното финализиране на тримесечната работа по Колективния трудов договор и за разбирането, което Министерството на образованието и науката е проявило към проблемите на българските учители.

На подписването присъстваха заместник-министрите Мукаддес Налбант, Атанаска Тенева и Иван Кръстев.