Мнения

Кои ще са новите операции по ОП НОИР?

Новите операции по ОП НОИР, които ще бъдат обявени през 2017 г., са заложени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г., заяви зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. Планирани са 9 процедури на обща стойност 274 млн. лв. по трите приоритетни оси на програмата.

Догодина научните институти и висшите училища от страната ще могат да кандидатстват за финансиране на Регионалните научни центрове, за което е заделен ресурс от 110 млн. лв., обясни Киряков. Знаем, че основният научен потенциал е концентриран в столицата, но тази свръх концентрация лишава регионите от възможност за развитие, както и за привличане и задържане на младите хора и на качествени учени.

Планирали сме възможността да бъдат финансирани по няколко инфраструктури във всеки от шестте района за планиране, каза зам-министърът. Това е възможност местните научни институции и висши училища да изградят регионален капацитет за специализация съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Отделно за 2017 г. са планирани 58 млн. лв. и за изграждане на нови или модернизиране на съществуващи уникални научни инфраструктури.

За един от основните приоритети в образователната политика и на оперативната програма – подобряване на връзката между образование и бизнес, догодина ще бъдат отворени 2 операции на обща стойност 4 млн. лв. Процедурата „Да работим в България“ цели осигуряване на по-качествено и ефикасно образование по необходими за пазара на труда професии и специалности. Втората операция за „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“, предвижда актуализиране на академичните и учебни програми и плановете в съответствие с изискванията на бизнеса във водещи икономически сектори на българската икономика.

По приоритетна Ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” сме заложили стартирането на 5 процедури с общ бюджет над 100 млн. лв., заяви Красимир Киряков. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация.

Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

Източник: МОН