Мнения

Кои са основните цели на ОП НОИР

Зам-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи вчера новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и изреди основните й цели в контекста на стратегията „Европа 2020“, както и в контекста на националната ни стратегия „България 2020.

Това са:

Повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5 % от БВП;
Намаляване процента на преждевременно напусналите училище до 11 %;
Увеличаване процента на завършилите висше образование до 36 % от хората между 30 и 34 – годишна възраст.

Безспорно науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие и на Министерството на образованието и науката за първи път се предоставя възможност само да управлява европейска програма. Именно затова целите, които са залегнали в програмата, са доста амбициозни.

Акцент на информационната среща бе да се чуят всички гледни точки и различни мнения, за да могат се дефинират механизмите, условията и допустимите кандидати за участие в програмата – кой поема ангажимента, по какъв начин, кой носи отговорност, какъв е ресурсът, който ще се използва.

Уточнено бе, че според Споразумението с ЕС от средата на 2015 г. до месец октомври на 2016 г. страната ни трябва да премине окончателно към електронно подаване и отчитане на дейностите по европейските проекти от новия програмен период. В тази връзка Министерството на образованието и науката има изготвени формуляри за електронно отчитане. Очакват се формулярите за кандидатстване да бъдат стандартизирани за всички програми и към средата на 2015 г. да започне самото кандидатстване по програмата.