Учители

Кои са допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ, които задължително трябва да се планират в годишния план?

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата. При разработването на програмната система всяка детска градина може да опише някои от допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, които се реализират във всички групи на детската градина и са част от системните дейности за постигане на поставената цел, но тяхното провеждане не се включва в седмичното планиране и в тематичното разпределение. Също в програмната система може да се определи съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.