Мнения

Катедра „Теология“ в Шуменския университет обяви прием за 2016/2017 г.

Датите за провеждането на  основните кандидатстудентски изпити за прием и в Катедра „Теология“ в Шуменския университет са 5 юли и 8 юли.

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават задълбочена теоретична и практическа  подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария и  Новия Завет,   Догматическо богословие, Литургика, Обща история на Църквата, Християнска етика, Апологетика, Църковно право,  Пастирско богословие,  Омилетика.  По време на своето обучение в бакалавърска степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите специалността получават професионална квалификация „теолог“. Придобилите педагогическа правоспособност получават и професионална квалификация  „учител по теология”.

Специалността Теология има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова информация. Могат да бъдат ръководители и експерти на различни нива на държавната и общинската администрация и в неправителствени организации, както и преподаватели по религия в началните и средните общообразователни училища, ако са придобили педагогическа правоспособност. Дипломиралите се с образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си в магистърски програми.

Изпитът е двукомпонентен  – писмен (тест)  и устен. Оценките от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008–2016 г., се признават за равностойни на резултатите от кандидатстудентски конкурсен изпит.

Източник: globalorthodoxy.com