Ученици

Кандидат-студентски курсове за ученици в 12 клас в неравностойно положение

Проектът „Възможност за учене“ има за основна цел провеждането на кандидат-студентски курсове за кандидатстване във ВУЗ по български език и литература, биология и химия.

Курсовете са безплатни за деца от семейства с нисък доход (под 175 лв. на член от семейството), сираци и полусираци, деца, излизащи от институция, деца с леки физически увреждания.

Курсовете ще се провеждат в Димитровград от университетски преподаватели – проф. Дамянова и проф. д-р Чернокожев от СУ „Св.св. Кл. Охридски“ и преподаватели от катедрата по биология към Медицински университет- Пловдив.

Ще има възможност и за платено участие в курса. Ще се съдейства на вече приетите студенти пред фондации за кандидатстване за стипендии за издръжка и студентско кредитиране.

Повече информация на сайта на проекта