Учители

Как ще бъде организиран приема във втора гимназиална степен при желание за преместване от друго училище?

Как ще бъде организиран приема във втора гимназиална степен при желание за преместване от друго училище?
Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в паралелката или в приемащото училище.
За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионално управление на образованието.
Учениците от VIII до Х клас включително могат да се преместват не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок. Учениците от XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил или професия/специалност, а от XII клас, не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил или професия.
Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас при смяна на профил или професия, като при различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.
Изключенията се разрешават от началника на РУО на територията, на която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.
Учениците могат да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО. Когато приемащото училище е единствено в населеното място не се изисква разрешение на началника на РУО.         

Източник: mon.bg