Учители

Как се разпределят часовете от раздел Б (Рамков учебен план за общо образование за основна степен на образование V клас)? Трябва ли да са разпределени поравно между отделните предмети?

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план в чл. 3 посочва, че общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е 30 часа за 5. – 6. клас.
Чл. 14 от цитираната наредба уточнява какво трябва да разпише училищният учебен план, включително и избираемите часове.
Общият годишен брой избираеми учебни часове може да се разпредели и само за един учебен предмет. Това разпределение трябва да се съобрази с потребностите и с интересите на учениците, но зависи и от възможностите на училището.

Източник: mon.bg